Dades Bàsiques

AMPA Institut Vidreres

Carrer de l'Institut s/n

17411 - Vidreres

e-mail: ampa(@)ampaiesvidreres.org

Condicions d'Ús

Condicions generals

Les presents condicions generals regulen l'ús i accés al lloc web o servei d'Internet que la l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Institut Vidreres amb domicili social al Carrer Institut s/n de Vidreres, amb NIF G-17458183 posa  a disposició dels usuaris a través de l'adreça www.ampaiesvidreres.org.

L'ús del lloc web per part de qualsevol usuari comporta la plena acceptació de les presents condicions i criteris que consten permanentment exposats en el web, sota la versió publicada i vigent en cada moment. 


Objecte

El lloc web té per objecte principal ser un portal comunitari d'intercanvi d'informació per a les famílies d'alumnes de l'Institut Vidreres.


Condicions d'utilització per a l'usuari

L'usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; i en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui atemptar contra el respecte a la dignitat humana i el principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infantesa. Així mateix queda prohibida tota activitat difamatòria i injuriosa contra persones i institucions. Els registres anònims poden ser cancel·lats en qualsevol moment i sense previ avís.
L'AMPA de l'Institut Vidreres es reserva el dret a excloure l'usuari del servei sense previ avís, i a adoptar quantes mesures consideri oportunes en cada moment, a fi d'evitar les conductes i activitats indicades.


Política de Privacitat

L'usuari a través de les diferents àrees que formen part del lloc web pot visitar, obtenir informació, gestionar una sèrie d'aplicatius o eines i omplir formularis diversos. La seva acceptació per al tractament o cessió de les dades de carácter personal, segons allò dit anteriorment, té sempre un caràcter revocable, d’acord amb allò establert al que disposen els articles 6 y 11 de la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals. L'AMPA de l'Institut Vidreres es compromet a no cedir cap dada personal i a adoptar les mesures de seguretat que estiguin al seu abast per evitar l'accés no autoritzat a les nostres bases de dades.

Responsabilitat

L'AMPA de l'Institut Vidreres no garanteix a l'usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d'informació o qualsevol dels diferents serveis oferts a través del mateix. Tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal·libilitat dels continguts facilitats a través del web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. L'esmentada informació s'ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no han de presumir-se en tot cas infal·libles, havent en el seu cas de ser contrastades amb altres fonts, prèviament a l'adopció de qualsevol estat d'opinió o decisió per part de l'usuari. Quantes opinions, mesures, o actuacions d'inversió o de qualsevol altre tipus siguin adoptades per l'usuari, ho seran del seu exclusiu compte i risc.

L'AMPA de l'Institut Vidreres no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l'usuari dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir l'accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d'informació o qualsevol altre contingut, ja sigui amb relació a un usuari concret o en general.